null

Ogólne Warunki Handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
firmy Mamke Group s.r.o.
z siedzibą Riecna 375/15, 97101, Prievidza, Slovakia

NIP: 52139450
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Okręgowym w Trencine, oddział C, sygn. akt 52139450/R, w celu prowadzenia sklepu on-line umieszczonego na stronie internetowej www.mamke.pl

 

Niniejsze ogólne warunki handlowe (dalej też jako „OWH”) firmy Mamke Group s.r.o., z siedzibą Riecna 375/15, 97101 Prievidza, Slovakia Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Okręgowym w Trencin, oddział C, sygn. akt 52139450/R (dalej jako „Sprzedający“) określają, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1, nr. 89/2012 Dz. U., kodeksu cywilnego (dalej jako „Kodeks cywilny“) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy sprzedaży (dalej jako „umowa sprzedaży”) zawartej pomiędzy Sprzedającym i inną osobą fizyczną (dalej jako „Kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy jest przez Sprzedającego prowadzony na stronie internetowej www.mamke.pl (dalej jako „strona internetowa”), a to za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej jako „interfejs strony internetowej”).

SPIS TREŚCI

Postanowienia ogólne

Konto użytkownika

Informacje przed zawarciem umowy sprzedaży dla Kupującego, który jest konsumentem

Zawarcie umowy sprzedaży

Cena towaru i warunki płatności

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Dostawa towaru

Prawa z nienależytego wykonania

Inne prawa i obowiązki stron umowy

Ochrona danych osobowych i prywatności

Postanowienia końcowe

 

I.
Postanowienia wstępne
Ogólne warunki handlowe nie obowiązują w przypadku, gdy osoba zamierzająca kupić towar od Sprzedającego jest osobą prawną czy osobą, która zamawia towar w ramach swojej działalności gospodarczej czy w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

Postanowienia odmienne od OWH można uzgodnić w umowie sprzedaży i są one nadrzędne przed postanowieniami OWH.

Postanowienia OWH są integralną częścią umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży oraz OWH są sporządzone w języku polskim.

Sprzedający może, w zgodzie z literą prawa, jednostronnie zmieniać czy uzupełniać OWH. Postanowienie to nie dotyczy praw i obowiązków powstałych na rzecz Kupującego przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia OWH czy ich części.

II.
Konto użytkownika
Na podstawie rejestracji Kupującego, przeprowadzonej na stronie internetowej sklepu, Kupujący ma dostęp do swojego konta użytkownika. Ze swojego konta użytkownika Kupujący może zamawiać towar (dalej jako „konto użytkownika”).

Kupujący może zamawiać towar także bez rejestracji, bezpośrednio na stronie internetowej sklepu.

W czasie rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towaru Kupujący powinien podawać prawidłowe i prawdziwe dane. Kupujący ma obowiązek aktualizować dane wprowadzone do konta użytkownika w przypadku ich zmiany.. Dane podane przez Kupującego w koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru są przez Sprzedającego uznawane za prawidłowe.

Dane podane przez Kupującego w czasie rejestracji są podzielone na pozycje obowiązkowe i nieobowiązkowe. Obowiązkowe pozycje to dane niezbędne do zawarcia i realizacji stosunku prawnego między Sprzedającym i Kupującym. Pozycje nieobowiązkowe Kupujący może Sprzedającemu przekazać dobrowolnie, a podane dane zwiększają komfort Kupującego przy realizacji umowy sprzedaży lub służą do personalizacji i w celu przekazywania lepiej dobranych informacji handlowych Kupującemu.

Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony loginem i hasłem. Kupujący powinien zachować poufność dot. informacji koniecznych do dostępu do jego konta użytkownika.

Kupujący nie może przekazać dostępu do konta użytkownika osobom trzecim.

Sprzedający może usunąć konto użytkownika, a to szczególnie w przypadku, kiedy Kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika dłużej niż 2 lata, czy w przypadku, kiedy Kupujący nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umowy sprzedaży (włącznie z OWH) lub w przypadku, kiedy Sprzedający zmieni technologię na niekompatybilną z wcześniejszym systemem.

Kupujący jest świadomy, że konto użytkownika nie musi być dostępne przez cały czas, a to przede wszystkim w związku z konieczną konserwacją hardware’u lub software’u Sprzedającego, ew. w przypadku konserwacji hardware’u lub software’u osób trzecich.

Sprzedający nie odpowiada za funkcjonalność konta użytkownika, zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności konta użytkownika bez uprzedniego zawiadomienia.

 

III.
Informacje przed zawarciem umowy sprzedaży dla Kupującego, który jest konsumentem
Sprzedający przekazuje Kupującemu, który planuje zawrzeć stosunek prawny ze Sprzedającym, informacje, które znaleźć można w poniższym dokumencie:

„Informacje dla Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży“

Dalej Sprzedający daje Kupującemu do dyspozycji treść poniższych dokumentów:

„Płatność i dostawa“,

„Reklamacja, zwrot“

„Ochrona danych osobowych – Privacy Policy“

Wysyłając zamówienie Kupujący potwierdza, że przed zawarciem umowy sprzedaży zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, a także z dokumentami wspomnianymi w pkt. III.2. niniejszych OWH.

IV.
Zawarcie umowy sprzedaży
Prezentacja całego towaru na stronie internetowej ma charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej tego towaru.

Strona internetowa sklepu zawiera informacje o towarze, włącznie z podaniem cen poszczególnych towarów i kosztów związanych ze zwrotem towarów, jeśli towar ze swej istoty nie może być zwrócony zwykłą drogą pocztową. Ceny towaru są podane razem z podatkiem VAT i wszystkimi innymi związanymi z tym kosztami. Ceny towarów obowiązują przez okres, kiedy wyświetlane są na stronie internetowej sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości Sprzedającego do zawarcia umowy sprzedaży z indywidualnie wynegocjowanymi warunkami.

Strona internetowa sklepu zawiera także informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów.

W celu zamówienia towaru Kupujący wypełni formularz zamówienia na stronie internetowej sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:

zamówionych towarach (zamawiane towary Kupujący „włoży“ do wirtualnego koszyka na stronie internetowej sklepu);

sposobie uiszczenia płatności za towar, dane dot. sposobu dostawy zamówionego towaru;

o kosztach związanych z dostawą towaru

(dalej razem jako „Zamówienie“).

 

Zamówienie Kupujący wyśle Sprzedającemu klikając na ikonkę „Potwierdzam zamówienie“. Dane podane w Zamówieniu są przez Sprzedającego uznawane za prawidłowe. Sprzedający bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu Zamówienia potwierdzi Kupującemu, że Zamówienie zostało przyjęte za pośrednictwem poczty elektronicznej, a to na adres poczty elektronicznej podanej przez Kupującego w koncie użytkownika lub w Zamówieniu (dalej jako „adres elektroniczny Kupującego“).

W zależności od rodzaju zamówienia (ilość towaru, cena, oczekiwane koszty za dostawę) Sprzedający ma zawsze prawo wymagać od Kupującego dodatkowego potwierdzenia Zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

Stosunek prawny między Sprzedającym i Kupującym powstaje w momencie doręczenia przyjęcia Zamówienia (akceptacji), które jest przez Sprzedającego przesłane Kupującemu pocztą elektroniczną, a to na adres elektroniczny Kupującego.

Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawarciu umowy sprzedaży. Koszty powstałe na rzecz Kupującego przy korzystaniu z środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych), pokrywa Kupujący, przy czym koszty te nie różnią się od standardowych stawek.

Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia, które jest sprzedawane za mniej niż 10% ceny standardowo czy jeśli jest sprzedawane za cenę niższą niż 5,30 PLN (cena dostawy nie jest traktowana jako cena towaru).

Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia towaru, na które wykorzystano więcej niż jeden kupon (voucher) zniżkowy.

V.
Cena towaru i warunki płatności
Cenę towarów i ew. koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową sprzedaży Kupujący może uiścić na rzecz Sprzedającego jednym ze sposobów, które będą zaoferowane przy składaniu Zamówienia. Płatność za towar będzie można zawsze uiścić przelewem bankowym, za pobraniem przy dostawie oraz przynajmniej jednym z narzędzi online, zgodnie z aktualną dostępnością.

Wspólnie z ceną Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w ustalonej wysokości. Jeśli nie podano inaczej, przez cenę sprzedaży rozumie się także koszty związane z dostarczeniem towaru.

Sprzedający nie wymaga od Kupującego kaucji czy podobnej płatności. Nie dotyczy to postanowienia V.6. OWH dotyczących obowiązku uiszczenia ceny towaru z góry.

W przypadku płatności w gotówce czy w przypadku płatności za pobraniem cenę sprzedaży należy uiścić przy odebraniu towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena sprzedaży ma termin płatności 5 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia ceny sprzedaży towaru razem z podaniem numeru zamówienia w tytule przelewu. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek Kupującego do uiszczenia ceny sprzedaży jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.

Sprzedający ma prawo, przede wszystkim w przypadku, że ze strony Kupującego nie dojdzie do dodatkowego potwierdzenia Zamówienia (IV.6.), wymagać uiszczenia całej ceny sprzedaży jeszcze przed wysłaniem towaru Kupującemu.

Ewentualne zniżki z ceny towaru oferowane Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być łączone.

Jeśli jest to w zwyczaju w stosunku handlowym lub jeśli tak określono w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, Sprzedający wystawi dokument dot. płatności przeprowadzanych na podstawie umowy sprzedaży Kupującemu fakturę. Sprzedający jest płatnikiem VAT. Faktura zostanie wystawiona Kupującemu przez Sprzedającego po uiszczeniu ceny towaru i wysłana w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

Zgodnie z ustawą o ewidencji dochodów Sprzedający ma obowiązek wystawić Kupującemu rachunek. Jednocześnie ma obowiązek rejestrować przyjęty dochód u administratora podatków on-line; w przypadku problemów technicznych nie później niż do 48 godz.

VI.
Odstąpienie od umowy sprzedaży
Kupujący jest świadomy tego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić od umowy sprzedaży o dostawie towaru, które było zmodyfikowane na życzenie Kupującego lub dla jego osoby, od umowy sprzedaży o dostawie towaru, który szybko się psuje, tak jak towarów, które były po dostawie nieodwracalnie zmieszane z innym towarem, od umowy sprzedaży o dostawie towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument z opakowania wyciągnął, a zgodnie z zasadami higieny nie można go zwrócić, oraz od umowy sprzedaży o dostawie nagrania dźwiękowego lub filmowego lub programu komputerowego, o ile uszkodzone zostało oryginalne opakowanie.

Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy na towar, którego limitowana możliwość kupna była wygraną w konkursie z oznaczeniem „raffle“, ponieważ chodzi o umowę, której przedmiotem jest gra zgodnie z § 1840 c) kodeksu cywilnego.

O ile nie chodzi o sytuację opisaną w pkt. VI.1 lub VI.2 czy o inny przypadek, kiedy nie można od umowy sprzedaży odstąpić, Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, a to do czternastu (14) dni od odebrania towaru.

Sprzedający także dodatkowo do art. VI.3. oferuje Kupującemu termin na zwrot towaru w formie umownego odstąpienia od umowy (poza towarami, które nie są objęte prawem do zwrotu towaru) w okresie między piętnastym (15) i trzydziestym (30) dniem od daty odebrania towaru.

W przypadku, że przedmiotem umowy sprzedaży jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, okres ten rozpoczyna się od dnia przyjęcia ostatniej części towaru. Odstąpienie od umowy sprzedaży musi być Sprzedającemu przekazane w okresie określonym w pkt. VI.3 i VI.4. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący może wykorzystać wzór formularza, który znajduje się TUTAJ. Odstąpienie od umowy sprzedaży Kupujący może przesłać m.in. na adres Sprzedającego czy na adres poczty elektronicznej Sprzedającego care@mamke.pl.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z pkt. VI.3. lub VI.4 OWH umowa sprzedaży jest od początku anulowana. Towar musi być zwrócony Sprzedającemu do czternastu (14) dni od dnia wysłania Sprzedającemu odstąpienia od umowy. Jeśli Kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, ponosi on koszty związane ze zwrotem towaru Sprzedającemu, a to w tym przypadku, kiedy towar nie może być zwrócony ze względu na swój charakter zwyczajną drogą pocztową.

W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z pkt. VI.3. OWH Sprzedający zwróci środki pieniężne przyjęte od Kupującego do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedaży na rzecz Kupującego. W przypadku płatności za towar za pobraniem środki pieniężne będą zwrócone na konto bankowe, w pozostałych przypadkach będą zwrócone w ten sam sposób, w jaki Sprzedający przyjął je od Kupującego. Sprzedający ma także prawo wrócić zobowiązanie Kupującemu już przy zwracaniu towaru przez Kupującego czy innym sposobem, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę i Kupujący nie będzie w ten sposób obciążony kosztami. Jeśli Kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, Sprzedający nie ma obowiązku zwrócenia przyjętych środków pieniężnych Kupującemu wcześniej, niż Kupujący zwróci lub udowodni, że przesyłał je Sprzedającemu.

W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z pkt. VI.4. OWH (umowne odstąpienie) Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu ceny sprzedaży towaru (po odliczeniu ewentualnych dodatkowych kosztów czy roszczeń Sprzedającego), a to zwrot środków pieniężnych przyjętych od Kupującego do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedaży Kupującemu lub w formie kuponu podarunkowego lub vouchera o wartości ceny sprzedaży zwróconego towaru do wykorzystania na kolejne zakupy produktów w sklepie czy w sklepie internetowym Sprzedającego.

W przypadku, gdy odstąpienie od umowy sprzedaży zgodnie z pkt. VI.3 lub VI.4. OWH jest realizowane za pośrednictwem placówki handlowej Sprzedającego poza terenem Republiki Czeskiej (umowny partner Sprzedającego), Sprzedający nie ma obowiązku bezpośrednio wypłacić Kupującemu środków pieniężnych czy wydać kuponu podarunkowego. Kupujący ma w takim przypadku obowiązek przekazać Sprzedającemu numer konta bankowego (IBAN), na który będą mu do 14 dni przelane środki pieniężne. W przypadku kuponu (punktów), Kupujący przekaże Sprzedającemu adres pocztowy czy e-mail, na który do 14 dni zostanie wysłany kupon.

Roszczenie dot. pokrycia szkody powstałej na towarze Sprzedający ma prawo jednostronnie odliczyć od roszczenia Kupującego na zwrot ceny sprzedaży.

W przypadku, gdy Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, Sprzedający ma także prawo odstąpić kiedykolwiek od umowy sprzedaży, a to aż do momentu odebrania towaru przez Kupującego. W przypadku płatności z góry, Sprzedający zwróci Kupującemu zapłaconą cenę sprzedaży lub jej część w ten sam sposób, w jaki była przyjęta, lub na konto bankowe Kupującego, wybór zależy od Sprzedającego. Sprzedający ma prawo skorzystać z zapisów niniejszego artykułu szczególnie w przypadku pojawienia się błędu w cenie towaru.

Jeśli wspólnie z towarem Kupujący otrzyma prezent, umowa przekazania między Sprzedającym i Kupującym jest zawarta pod warunkiem, że jeśli dojdzie do odstąpienia umowy sprzedaży przez Kupującego, umowa przekazania traci ważność i Kupujący ma obowiązek razem z towarem zwrócić Sprzedającemu także przekazany prezent. Jeśli zwrot prezentu nie jest możliwy, Sprzedający ma prawo do rekompensaty w wysokości standardowej ceny prezentu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia towaru, w którym wykorzystaniu więcej niż jeden kupon zniżkowy, lub jeśli wykorzystano ponad 20% zniżkę na już przeceniony towar.

VII.
Dostawa towaru
W przypadku, że sposób dostawy jest uzgodniony na podstawie specjalnego życzenia Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko oraz pokrywa ewentualne koszty dodatkowe związane z tym sposobem dostawy.

Jeśli Sprzedający zgodnie z umową sprzedaży ma obowiązek dostarczyć towar na miejsce określone przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący ma obowiązek odebrać towar przy dostawie. Jeśli kupujący nie odbierze towaru przy dostawie, Sprzedający uzyskuje prawo do pokrycia kosztów transportu i opłat w wysokości 35 PLN (trzydzieści pięć polskich złotych) i po za tym Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Jeśli Kupujący nie odbierze towaru przy dostawie, Sprzedający ma prawo wpisać Kupującego na listę nierzetelnych Kupujących (dalej jako “blacklist”), a wszystkie osoby wpisane na blacklist Sprzedającego są w przypadku kolejnych zakupów zobowiązane do zapłacenia za zamówiony towar przed jego wysłaniem. Ta lista nierzetelnych kupujących jest prowadzona przez Sprzedającego do użytku wewnętrznego Sprzedającego i nie jest nigdzie opublikowana.

W przypadku, że z powodu po stronie Kupującego konieczna jest ponowna dostawa lub dostawa w inny sposób, niż wpisano do Zamówienia, Kupujący ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z ponowną dostawą towaru, ew. z kosztami związanymi z innym sposobem dostawy.

Przy przyjęciu towarów od dostawcy Kupujący ma obowiązek skontrolować czy opakowanie nie było naruszone, a w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń niezwłocznie poinformować o tym dostawcę. W przypadku pojawienia się naruszenia opakowania świadczącego o bezprawnym wtargnięciu do przesyłki Kupujący nie musi odebrać jej od dostawcy. Późniejsze reklamacje nie będą brane pod uwagę.

Inne prawa i obowiązki stron przy transporcie towaru mogą zmienić specjalne warunki dostawy Sprzedającego, jeśli są przez niego wydawane. Cena dostawy i inne informacje są podane na stronie: https://www.mamke.pl/pl/dostawa oraz https://www.mamke.pl/pl/platnosc.

 

VIII.
Prawa z nienależytego wykonania
Prawa i obowiązki stron w związku z prawami dot. nienależytego wykonania podlegają odpowiednim ogólnym przepisom prawa.

Sprzedający jest odpowiedzialne wobec Kupującego, że towar przy odbiorze nie ma wad. Szczególnie Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że w czasie, kiedy Kupujący towar odebrał:

towar ma właściwości takie jak uzgodnione między stronami, a jeśli brakuje uzgodnienia, ma takie właściwości, które Sprzedający lub producent opisał lub których Kupujący oczekiwał w związku z charakterem towaru i na podstawie reklamy Sprzedającego.

towar jest odpowiedni do celu, który opisał Sprzedający lub do którego towar jest zwykle wykorzystywany,

towar odpowiada jakością i wykonaniem umownej próbce lub wzorcowi, jeśli jakość lub wykonanie było określone zgodnie z umowną próbką czy wzorcem,

towar ma odpowiednią ilość, wielkość i wagę,

towar odpowiada wymaganiom przepisów prawa.

 

Postanowienia podana w pkt. VIII.2. OWH nie ma zastosowania u towarów sprzedawanych za niższą cenę na wadę, w związku z którą uzgodniono niższą cenę, na zużycie towaru spowodowane jego normalnym użytkowaniem, u towaru używanego na wadę odpowiadającą intensywności eksploatacji czy zużycie, które towar miał już przy odebraniu przez Kupującego lub wynika to z charakteru towaru.

Jeśli wada pojawi się w ciągu sześciu miesięcy od odebrania, uznaje się, że towar był wadliwy już przy odebraniu towaru. Kupujący ma prawo reklamować produkt, jeśli wada pojawi się w okresie dwudziestu czterech miesięcy od odebrania towaru.

Z praw z nienależytego wykonania korzysta Kupujący u Sprzedającego na adresie obiektu handlowego, w której możliwe jest przyjęcie reklamacji z uwzględnieniem asortymentu sprzedawanych towarów, ew. także w siedzibie czy miejscu działania.

Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady Kupujący znaleźć może tutaj: https://www.mamke.pl/pl/reklamacje.

 

IX.
Inne prawa i obowiązki stron umowy
Kupujący nabywa prawa własności do towaru poprzez zapłacenie całej ceny sprzedaży towaru.

Sprzedający nie jest w stosunku do Kupującego związany żadnymi kodeksami zachowania.

Pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich zajmuje się: Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce) z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, NIP: 000 20 869, strona internetowa: http://www.coi.cz.

Czeska Inspekcja Handlowa zajmuje się w ograniczonym zakresie m.in. nadzorem nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz.U., O ochronie konsumenta, z późn. zm.

Sprzedający ma prawo do sprzedaży towaru na podstawie działalności gospodarczej. Kontrolę nad działalnością handlową prowadzi odpowiedni urząd kontrolny.

Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych przeprowadza Urząd Ochrony Danych Osobowych

Kupujący przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności.

X.
Ochrona danych osobowych i prywatności
Tym,że Kupujący/odwiedzający stronę internetową (dalej jako “Kupujący/Odwiedzający”) przegląda stronę internetową sklepu Sprzedającego, kontaktuje się ze Sprzedającym za pośrednictwem mediów społecznościowych czy Sprzedającemu przekazuje swoje dane w inny sposób (włącznie z braniem udziału w konkursach czy w czasie odwiedzin promocji opublikowanych na stronie internetowej sklepu) potwierdza taka osoba, że przeczytała postanowienia niniejszych OWH o ochronie danych osobowych i prywatności.

Sprzedający jest administratorem danych osobowych o Kupującym i danych o Odwiedzających stronę internetowej sklepu.

 

GROMADZENIE DANYCH

Dane o osobie Kupującego Sprzedający uzyskuje wyłącznie od Kupującego. Sprzedający nie uzyskuje żadnych danych o Kupującym/Odwiedzającym z innych źródeł zewnętrznych, z wyjątkiem danych przekazywanych w czasie odwiedzin strony internetowej sklepu.

Dane osobowe, które Kupujący/Odwiedzający przekazuje Sprzedającemu mogą obejmować: .

dane o osobie Kupującego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o rachunku bankowym, płeć, data urodzenia, dane podane w korespondencji, aktualizacja danych, które były przekazane Sprzedającemu;

dane o Odwiedzających stronę internetową sklepu obejmujące takie dane jak: adres IP, nazwa użytkownika; szczegóły dot. płatności; historia zamówień; nazwa domeny i kraj, które posyłają prośbę o dane, rodzaj i wersja przeglądarki, rodzaj i wersja wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma, dane o odwiedzinach, włącznie z adresami URL stron, które prowadzą na stronę internetową sklepu, przez stronę internetową lub ze strony internetowej sklepu (włącznie z danymi i czasem), czas i długość odwiedzin poszczególnych stron, dane o interakcji ze stroną (np. przeglądanie, kliknięcia, umiejscowienie kursora myszy), sposób opuszczenia strony, dane o działaniu, dane o umieszczeniu i innych danych przekazanych przy korzystaniu z innych usług czy ściąganiu;

dane o towarze, który Sprzedający oferuje Kupującemu: dane potrzebne do oferowania towaru (włącznie z danymi z formularzy w czasie zakładania konta, szczegóły o zamówieniu, historię zamówień, dane dot. płatności, adres dostawy, prośby i ograniczenia dot. dostawy, referencje handlowe czy informacje podatkowe), dane dla obsługi klienta oraz dane do zarządzania relacjami z klientem i marketingiem;

o ile w celu nawiązania kontaktu ze Sprzedającym czy uzyskania informacji o towarze Sprzedającego Kupujący korzysta z mediów społecznościowych, dane z profilu w mediach społecznościowych (włącznie z preferencjami czy komunikacją ze Sprzedającym na Facebooku, Instagramie czy Twitterze) oraz dane, które udostępnia Kupujący/Odwiedzający na profilu Sprzedającego, które są związane z działalnością Sprzedającego,

o ile Odwiedzający/Kupujący odwiedzi wydarzenie Sprzedającego, fotografie i nagrania video z imprezy (o czym będą uczestnicy wydarzenia poinformowani także w trakcie wydarzenia).

WYKORZYSTANIE DANYCH

Sprzedający gromadzi, wykorzystuje i przechowuje dane osobowe wymienione powyżej z następujących powodów:

Jeśli Odwiedzający/Kupujący odwiedzi stronę internetową sklepu:

umożliwienie uzyskania dostępu i korzystania ze sklepu internetowego;

oferowanie wsparcia technicznego;

przekazywania informacji czy świadczenie usług, których od Sprzedającego Kupujący/Odwiedzający potrzebuje;

zapewnienie bezpieczeństwa oferowanych usług i sklepu internetowego;

przechowanie informacji o preferencjach Odwiedzających/Kupujących w celu dopasowania sklepu internetowego indywidualnym preferencjom;

rozpoznanie Odwiedzającego sklep internetowy przy ponownej wizycie;

przetwarzanie zamówień na towary lub usługi;

ulepszanie i konserwacja sklepu internetowego i przygotowywanie statystyk odwiedzin sklepu internetowego.

 

Informacje te będą w pełni zanonimizowane i nie będzie możliwa identyfikacja konkretnej osoby Kupującego/Odwiedzającego na podstawie zebranych danych. Informacje te będą przechowywane nie dłużej niż 30 dni.

 

 

Jeśli Sprzedający oferuje Kupującemu towar lub świadczy usługę:

dostarczenie zamówionego towaru lub usługi (włącznie z możliwości potwierdzania i przetwarzania zamówienia, w celu administracji konta klienta, podatków i wydatków, w celu fakturowania i windykacji długów);

odpowiadanie na pytania czy rozwiązywanie problemów, które się pojawią w sprzedanym towarze lub u świadczonych usług, włącznie z wszystkimi pytaniami, które może mieć Kupujący o sposobie, w jaki są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane jego dane osobowe czy prośby o przekazanie kopii danych, które o osobie Kupującego Sprzedający prowadzi.

 

Dane wymienione w podpunkcie. a) oraz b) będą przez Sprzedającego przechowywane przez standardowy okres dot. archiwizacji czyli przez 5 lat.

 

Jeśli Kupujący wyraził zgodę Sprzedającemu na działania marketingowe, Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celu przesyłania ofert marketingowych czy informacji handlowych w formie e-mailu, przekazując informacje o produktach i usługach Sprzedającego i przekazach reklamowych.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną na rzecz Sprzedającego w celach marketingowych jest ważna przez okres 5 lat, najpóźniej jednak do cofnięcia zgody przez Kupującego.

 

Jeśli Kupujący założył u Sprzedającego konto użytkownika, Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w zakresie wspomnianym w X.5.2 a X.5.3.

 

Dane podane w koncie użytkownika Sprzedający przetwarza przez okres trwania rejestracji Kupującego jako klienta Sprzedającego, do czasu skasowania konta użytkownika. Następnie dane są z konta użytkownika zapisywane przez adekwatny okres tylko w zakresie podstawowych danych identyfikacyjnych oraz danych o tym, z jakiego powodu konto użytkownika zostało skasowane czy dane tworzące część.

W celu postępowania zgodnie z wszystkim procesami, przepisami prawa i innymi regulacjami dotyczącymi Sprzedającego.

W celu korzystania z lub obrony praw Sprzedającego.

 

PODSTAWA PRAWNA WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna wykorzystywania danych osobowy, która jest opisana w tym artykule o ochronie danych osobowych i prywatności jest następująca:

wykorzystywanie danych osobowych jest dla Sprzedającego konieczne do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy z Kupującym (np. do realizacji Zamówienia, dostawy towaru, przeprowadzenia procesu reklamacyjnego, do działań zgodnie z zasadami korzystania ze strony internetowej itp.);

wykorzystywanie danych osobowych jest koniecznie do wywiązania się z obowiązków prawnych Sprzedającego (np. przesyłanie danych do Urzędu Skarbowego);

jeśli możliwość nie jest zawarta w a) lub b), korzystanie z danych osobowych jest konieczne dla zasadnych interesów Sprzedającego (np. prowadzenie strony internetowej sklepu; oferowanie towarów i usług Kupującym, realizowanie i przyjmowanie płatności)

 

Inne dane osobowe Sprzedający może wykorzystywać, jedynie jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę (którą może kiedykolwiek cofnąć, jak wspomniano poniżej).

W przyszłości może inne wykorzystanie danych osobowych podlegać wyrażeniu zgody Kupującego (którą może on kiedykolwiek cofnąć, jak wspomniano poniżej).

Jeśli Kupujący wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wywiązywania się z obowiązków wypływających z umowy lub zamówienia (przede wszystkim w celach marketingowych), może swoją zgodę kiedykolwiek cofnąć – w takim przypadku Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym pod specjalnym adresem przeznaczonym do ochrony danych osobowych: care@mamke.pl, a Sprzedający nie będzie dalej wykorzystywać danych przeznaczonych do odwołanych celów.

PLIKI COOKIES

Niektóre części strony internetowej sklepu korzystają z plików cookies, które są małymi plikami umieszczonymi w przeglądarce internetowej, kiedy Odwiedzający/Kupujący odwiedza sklep internetowy.

Cookies mają kilka funkcji. Na stronach naszego e-shopu korzystamy z następujących cookies:

Techniczne cookies (koniecznie): pomagają w tym, żeby strona była użyteczna umożliwiając podstawowe funkcje takie jak nawigacja strony i dostęp do zabezpieczonych sekcji strony internetowej. Strona internetowa nie może prawidłowo działać bez tych cookies.

Preferencyjne (funkcjonalne) cookies: umożliwiają to, żeby strona internetowa zapamiętała informacje, które zmieniają to, jak się zachowuje strona internetowa lub jak wygląda. Jest to np. preferowany język lub region, w którym się znajduje Odwiedzający. W takim przypadku jest hasło zawsze szyfrowane. Wykorzystywanie tych cookies nie jest koniecznie, ale wyraźnie uprzyjemni i ułatwi odwiedziny sklepu internetowego Sprzedającego.

Statyczne i marketingowe (analityczne) cookies: pomagają właścicielom strony internetowej zrozumieć, jak Odwiedzający korzystają ze strony internetowej. Anonimowo zbierają i przekazują informacje.

Marketingowe (analityczne) cookies: na stronie internetowej sklepu są gromadzone za pośrednictwem usługi marketingu cyfrowego usługi RTB House oferowanej przez firmę RTB House group company ze skryptem firmy Google Inc., która następnie zebrane dane anonimizuje. Po anonimizacji nie chodzi już o dane osobowe, ponieważ zanonimizowanych cookies nie można przyporządkować do konkretnego Odwiedzającego/Kupującego, ew. konkretnej osoby. Sprzedający nie jest w stanie z cookies dowiedzieć się, jak konkretny użytkownik zachowywał się na stronie internetowej (jakie strony odwiedził, jakie towary przeglądał itp.). Informacje z tych cookies Sprzedający wykorzystuje także w celach reklamowych, kiedy na podstawie tych danych może Sprzedający wyświetlać reklamę także na innych stronach internetowych, które w związku z Kupującym uznaje za relewantne.

Kupujący/Odwiedzający stronę internetową może mieć kontrolę nad tym, jakie cookies Sprzedający przetwarza. W tym celu Odwiedzający/Kupujący może wykorzystać ten program od Google (działa tylko na komputerze). Odwiedzający może też korzystać, z niektórych standardowych przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) z włączoną funkcją anonimowego przeglądania, która uniemożliwia zapisywanie danych o odwiedzanych stronach, ew. można też w przeglądarce zablokować korzystanie z cookies. Jeśli jedna Odwiedzający stronę internetową sklepu zakaże przetwarzanie także cookies technicznych i funkcjonalnych, uniemożliwi to działanie niektórych funkcji. Wyłączenie cookies analitycznych nie zablokuje wyświetlania ofert marketingowych, tylko będą dla niego gorzej dostosowane.

Jeśli Odwiedzający/ Kupujący będzie używać strony internetowej sklepu, a nie podejmie kroków opisanych w pkt. X.12, wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies ze strony Sprzedającego, jak opisano w niniejszych OWH.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

W związku z danymi osobowymi każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma następujące prawa:

Prawo do dostępu – upoważnienie do wnioskowania do Sprzedającego o dostęp do danych osobowych, które o przekazującym Administrator przetwarza, przede wszystkim w zakresie:

jakie są konkretne cele przetwarzania przekazanych danych osobowych,

kto, poza Administratorem, jest odbiorcom danych osobowych,

planowany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane u Administratora,

jeśli osoba przekazująca dane ma prawo żądać poprawienia czy wykasowania danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania czy wyrazić sprzeciw dot. przetwarzania danych,

informacje o źródłach danych osobowych, o ile nie były uzyskane od osoby przekazującej dane..

Prawo do modyfikacji – osoba przekazująca dane może wnioskować u Administratora o poprawienie niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.

Prawo do wykasowania – osoba przekazująca dane może wnioskować u Administratora o wykasowanie danych osobowych (jeśli Administrator już tego nie zrobił), o ile dojdzie do jednej z następujących sytuacji:

dane osobowe już nie są potrzebne w celach, w jakich były zgromadzone lub inaczej przetworzone;

była cofnięta zgoda, na której podstawie dane osobowe były przetwarzane i nie istnieje żaden innych powód prawny ich przetwarzania;

został wyrażony sprzeciw dot. bycia przedmiotem decydowania opartego o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych i nie istnieją żadne przeważające słuszne powody dla ich przetwarzania w ten sposób lub został wyrażony sprzeciw dot. przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;

dane osobowe były przetwarzanie niezgodnie z prawem;

dane osobowe muszą być wykasowane w związku z wykonaniem zobowiązania prawnego ustalonej w prawie Unii Europejskiej czy kraju członkowskiego, który dotyczy Administratora;

Prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo na wnioskowanie do Administratora o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli dojdzie do jednej z następujących sytuacji:

osoba przekazująca zaprzeczyła poprawności danych osobowych, a to na okres potrzebny do tego, aby Administrator mógł zweryfikować poprawność danych osobowych;

przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale osoba przekazująca nie wyraziła zgody na wykasowanie tych danych i zamiast tego wnioskowano o ograniczenie ich wykorzystywania;

Administrator, który nie potrzebuje danych osobowych w celu przetwarzania, ale osoba przekazująca wnioskuje w celu określenia,

został wyrażony sprzeciw dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, o ile nie będzie zweryfikowano, jeśli słuszne powody Administratora nie przeważają nad słusznymi powodami Kupującego.

Prawo do przenoszenia danych – w przypadkach objętych wytycznymi RODO prawo uzyskać dane osobowe, które dotyczą osoby przekazującej, w strukturyzowanym, standardowo używanym i czytelnym formacie z tym, że tym prawem nie mogą być dotknięte prawa i wolności innych osób.

Prawo do cofnięcia zgody – jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, osoba przekazująca ma prawo kiedykolwiek cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach, w jakich zgoda została wyrażona.

Prawo do wniesienia sprzeciwu – prawo kiedykolwiek wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych u Administratora w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Prawo do skargi – prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (Úřad na ochranu osobních údajů), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Republika Czeska, www.uoou.cz

 

Wszystkie wyżej podane powody Sprzedający oceni i w rozsądnym czasie będzie na nie reagować (zawsze jednak najpóźniej w okresie określonym w przepisach prawa).

Sprzedawca zwraca jednak uwagę, że niektóre dane osobowe mogą być w pewnych okolicznościach wyłączone z powyższych roszczeń. W przypadku zaistnienia takiego wyjątku, Sprzedawca ujawni ten fakt w odpowiedzi na otrzymane zapytanie. Przed udzieleniem odpowiedzi na wniosek, Sprzedawca może zażądać od wnioskodawcy dostarczenia informacji niezbędnych do zweryfikowania jego tożsamości

 

BEZPIECZEŃSTWO

Sprzedający zwraca szczególną uwagę na ochronę danych osobowych przed ich utratą, nadużywaniem, upublicznieniem, zmienianiem, nieuprawnionym dostępem, niedostępności oraz zniszczeniem i podejmuje wszystkie prewencyjne działania dotyczące ochrony poufności danych osobowych, włącznie z odpowiednimi organizacyjnymi i technicznymi środkami. Środki organizacyjne obejmują mechanizmy kontrolne ograniczające fizyczny dostęp do pomieszczeń administracyjnych Sprzedającego, szkolenia pracowników i zamykanie akt w szafkach na dokumenty. Środki techniczne obejmują stosowanie szyfrowania, haseł dostępu do systemów dostawcy oraz stosowanie oprogramowania antywirusowego.

Przy przekazywaniu danych osobowych, dane osobowe mogą być przenoszone za pośrednictwem internetu. Chociaż Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przekazane mu przez Kupującego, przesyłanie informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczne. W związku z tym Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Sprzedający nie może zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych, które są przekazywane na stronie internetowej sklepu Sprzedającego i że takie przekazywanie odbywa się na ryzyko Sprzedającego. Po otrzymaniu przez Sprzedającego danych osobowych, Sprzedający stosuje ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do tych danych.

Jeśli osobie Kupującego/Odwiedzającego Sprzedający przydzielił hasło lub jeśli Kupujący wybrał inne hasło, które mu umożliwia dostęp do konta klienta, taka osoba za odpowiada za utrzymanie tego hasła w tajemnicy.

Strona internetowa sklepu i strony w mediach społecznościowych mogą okazjonalnie zawierać linki na strony osób trzecich, łącznie z sieciami partnerskimi i firmami grupy Sprzedającego. Sprzedający zwraca uwagę, że postanowienia o ochronie prywatności dotyczą tylko danych osobowych, które gromadzi Sprzedający za pośrednictwem strony internetowej sklepu i stron w mediach społecznościowych, a że nie może nieść odpowiedzialności za dane osobowe, które są gromadzone i przechowywane przez osoby trzecie. Strony osób trzecich mają własne warunku ochrony prywatności i osoba, która się na nie zgadza powinna się z nimi zapoznać, niż tym stronom przekaże jakiekolwiek dane osobowe.

 

XI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Stosunek powstały na podstawie umowy sprzedaży podlega czeskiemu prawu, także w przypadku jeśli zawiera międzynarodowy (zagraniczny) element w formie osoby Kupującego. Nie są w ten sposób naruszone prawa konsumenta wypływające z ogólnie

Jeśli niektóre z postanowień OWH są nieważne czy nieobowiązujące lub takimi się staną, na miejsce nieważnych postanowień wejdą w życie postanowienia, których sens jest najbardziej zbliżonych do nieobowiązujących postanowień. Fakt, że nieważne czy nieobowiązujące są niektóre postanowienia nie sprawia, że unieważnione są pozostałe ustanowienia.

Stosunki i ew. spory, które powstaną na podstawie umowy sprzedaży będą rozwiązywane wyłącznie zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.

Ewentualne spory między Sprzedającym i Kupującym można rozwiązywać w postępowaniu pozasądowym. W takim przypadku Kupujący - konsument może skontaktować się z podmiotem pozasądowego rozwiązywania sporów, którym jest np. Czeska Inspekcja Handlowa.

Umowa zawarta jest w języku polskim, w tłumaczeniu z języka czeskiego. W przypadku sporu o interpretację pojęć obowiązuje interpretacja w języku czeskim.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe włącznie z ich załącznikami są ważne i wchodzą w życie od 25.08.2021 anulując wcześniejsze brzmienie OWH włącznie z ich załącznikami, przy czym są do dyspozycji w siedzibie i w sklepach Sprzedającego lub elektronicznie na www.mamke.pl.

Dane kontaktowe Sprzedającego:

adres korespondencyjny Riecna 375/15, 97101, Prievidza, Slovakia

adres poczty internetowej care@mamke.pl

telefon +421 9159 874.

 

W Prievidzi dnia 22.9.2021

Dołącz do Mamke Club i uzyskaj 30zł zniżki na swoje zamówienie informacyjne

PRZYSTĄP